Egzamin zawodowy sesja czerwiec - lipiec, WAŻNE INFORMACJE (10.06.2020)

 

 

WYTYCZNE DOTYCZACE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE .

 

1.       Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.       Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.       Podczas egzaminów w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4.       Podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie  mogą przebywać wyłącznie:zdający, członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, asystenci techniczni           , inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

5.       Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek, kurtki uczniowie zostawiają w szatni.

6.       Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, oraz własnych materiałów i przyborów pomocniczych wymienionych w komunikacie dyrektora CKE

7.       Etap pisemny -  uczeń może przynieść na egzamin  linijkę,  kalkulator prosty – Szkoła nie zapewnia przyborów piśmienniczych i przyborów pomocniczych

8.       Etap praktyczny : uczeń może przynieść na egzamin następujące przybory pomocnicze:

Szkoła nie zapewnia przyborów pomocniczych

·         AU.22 Obsługa magazynów kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

·         TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

·         EE.08 xxxx

·         TG.07 xxxx

·         AU.54 AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych XXXX**

·         AU.20 xxxx

·         MG 29 xxxx

·         E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami XXXX**

·         T.15  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

·         T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

·         A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

·         A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

·         E.13 xxxx

9.       Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innego zdającego.

10.   Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

11.   Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

12.   Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

13.   Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 2) wychodzi do toalety 3) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ) 4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

14.   Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

15.   Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

16.   W przypadku części praktycznej EPKwZ i EZ egzaminatorzy obserwujący przebieg pracy zdających i podchodzący do kolejnych stanowisk egzaminacyjnych muszą podczas wykonywania tych czynności mieć zakryte usta i nos.

17.   Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m

18.   Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

19.   W przypadku EPKwZ oraz EZ zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

20.   Przy wejściu do szkoły umieszczony będzie  płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

21.   Płyn do dezynfekcji rąk  będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.

22.   W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

23.   Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego.

24.   Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

25.   W przypadku EPKwZ i EZ stanowiska egzaminacyjne, w tym również stanowiska służące do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu przy komputerze, również powinny być zaaranżowane w taki sposób, aby zapewnić co najmniej 1,5-metrowy odstęp pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego /

26.   Podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.

27.   Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać.

28.   Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

29.   W trakcie egzaminu członkowie komisji dezynfekują sprzęt i urządzenia wykorzystywane przez zdających podczas przeprowadzania części praktycznej EPKwZ i EZ; sprzęt i urządzenia, z których podczas egzaminu korzysta kilkoro zdających, powinien być dezynfekowany również w trakcie egzaminu

30.   Członkowie zespołów nadzorujących powinni przejść szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

31.   Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

32.   Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi 2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym 3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką Strona 18 z 27 4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

33.   Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

34.   W przypadku EPKwZ i EZ zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

35.   Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

36.   Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

załączone pliki/dokumenty

« poprzedniawróćnastępna »

dane kontaktowe

ul. Maszewska 6, 72-100 Goleniów
tel./fax 91 418 2821
sekretariat czynny w godz. 7.15-15.15 ul. Maszewska 6

ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów
tel./fax 91 418 0050, wew. 21
sekretariat czynny w godz.7.00 - 15.00 ul. Niepodległości 1 

e-mail: sekretariat@zs1goleniow.edu.pl
www: zs1goleniow.edu.pl

 

galeria zdjęć
pływalnia Fala Goleniów

kalendarz wydarzeń

Październik, 2020
PnWtŚrCzPtSN
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

poprzedni msc dzisiaj następny msc

newsletter

Bądź na bieżąco! zapisz się do naszej listy wysyłkowej, aby otrzymywać informacje o aktualnościach na stronie.